+48 12 425-75-45

biuro@adepol.pl

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW

szukaj

OWSiD

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy obowiązujące w stosunkach handlowych

Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej „ADE-POL” Dariusz Bubień z siedzibą: os. Kolorowe 18/1, 31-940 Kraków

1. Artykuł 1 – Postanowienia ogólne i Zastosowanie

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw odnoszą się do wszystkich ofert, umów i innych   porozumień których stroną jest Firma Produkcyjno Handlowo-Usługowa „ADE-POL” Dariusz Bubień nazywany później jako Sprzedający. Zmiany i odstępstwa od Ogólnych  Warunków Sprzedaży  i Dostawy („OWSiD”) mogą być dokonane tylko w formie pisemnej za zgodą Sprzedającego.

1.2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw („warunki”) mają zastosowanie do sprzedaży produktów i usług powiązanych z tymi towarami przez firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową „ADE-POL” Dariusz Bubień („Sprzedający”), wskazanych na stronach internetowych lub jakichkolwiek innych dokumentach handlowych, katalogach lub jakichkolwiek innych. Właściwe postanowienia Warunków nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, jeżeli właściwe przepisy prawa są sprzeczne z postanowieniem.

1.3. Warunki mają zastosowanie do wszystkich klientów-wytwórców, sprzedawców, użytkowników i innych. Domniema się zapoznanie z Warunkami, z złożenie jakiegokolwiek zamówienia oznacza bezwarunkową ich akceptację. Warunki są dostarczane Klientowi przed zawarciem umowy w formie umożliwiającej Klientowi przechowanie i Odtwarzanie Warunków.

1.4. Warunki są umieszczane na dokumentach handlowych Sprzedającego, w ofertach sporządzanych przez Sprzedającego i wysyłanych za pośrednictwem e-maili lub są przedmiotem aneksów do tych dokumentów. Mogą być one także przekazane potencjalnemu klientowi na życzenie.

1.5. Dostawa produktów i usług powiązanych wymagających szczególnych świadczeń może jednak uzasadniać, na żądanie Sprzedającego, zawarcie umowy szczególnej lub specjalnych zasad sprzedaży, zmieniających Warunki.

1.6. Akceptacja Warunków nie może być warunkowana ani częściowa, wszelkie wyjątki muszą zostać uzgodnione przez Sprzedającego i Klienta na piśmie.

1.7. Nieskuteczne lub nieważne postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw nie naruszają skuteczności lub ważności pozostałych postanowień. Wszelkie postanowienia, które będą nieskuteczne lub nieważne zostaną zastąpione przez strony postanowieniami skutecznymi bądź dostosowane do obowiązujących przepisów prawa. Warunki Kupującego sprzeczne z postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw niniejszych warunków Sprzedaży nie są wiążące dla Sprzedającego, nawet jeśli stanowią podstawę zamówienia, a Sprzedający nie wyraził jednoznacznego sprzeciwu.

1.8. Warunki mają bezwzględne pierwszeństwo przed jakimikolwiek innymi Ogólnymi Warunkami  Sprzedaży i Kupna, jak też  jakimikolwiek postanowieniami pojawiającymi się na dokumentach. Klient zrzeka się prawa powoływania się na nie dla złożonych Sprzedającemu zamówień. Nie ma to zastosowania do jakichkolwiek wyjątków uzgodnionych przez Sprzedającego i Klienta zgodnie z punktami 1.4. – 1.5.

2. Artykuł 2 – Oferty

2.1. Opisy produktów zamieszczone na Stronach internetowych, katalogach, reklamach, dokumentach handlowych lub technicznych, jak i wyniki badań i rekomendacje publikowane przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

2.2. Wyłącznie oferty zawierające opis i cenę skierowane bezpośrednio do Klienta wiążą Sprzedającego, jednakże wyłącznie najwyżej przez 60 dni, chyba że co innego wynika z oferty.

2.3. Oferty, badania, plany i rysunki przekazane przez Sprzedającego pozostają wyłączną własnością Sprzedającego i nie mogą być wykorzystane ani udostępniane osobom trzecim przez Klienta bez wyraźnej zgody Sprzedającego.

2.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikowania, w każdym czasie i bez uprzedzenia, listy produktów wprowadzanych do obrotu lub wprowadzania ulepszeń produktów i usług powiązanych.

2.5. Oferty Sprzedającego nie są wiążące, chyba, że Sprzedający wyraźnie ten fakt zaznaczy. Każde zamówienie złożone przez Kupującego będzie traktowane jako oferta zakupu zgodnie z OWSiD.

3. Artykuł 3 – Zamówienia

3.1. Zamówienie nie jest ostateczne do czasu jego zapisania i potwierdzenie przez Sprzedającego na piśmie. Sprzedający jest zobowiązany czynnościami jego przedstawicieli i agentów jedynie po zatwierdzeniu danej czynności.

3.2. Zmiany w zamówieniu wiążą Sprzedającego wyłącznie po potwierdzeniu ich przez niego na piśmie.

3. 3. Sprzedający nie jest zobowiązany przyjąć zamówień, które nie spełniają wymogu minimalnej ilości zamawianej lub wymogów technicznych.

3.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji, a nawet anulowania zamówienia, które prawdopodobnie narusza właściwe przepisy prawa w Polsce, a także na terytoriom, gdzie ma nastąpić dostawa lub wykonanie usług powiązanych. Klient zrzeka się jakichkolwiek roszczeń przeciwko Sprzedającemu wynikłych ze szkody spowodowanej zmianą lub anulowaniem zamówienia przez Sprzedającego na tej podstawie.

3.5. W przypadku, gdy złożone zostało zamówienie o wartości mniejszej niż 200 EUR, wyłączając podatki i koszty transportu, Sprzedający ma prawo doliczyć do wartości zamówienia opłatę techniczną w takiej wysokości, by osiągnąć wartość zamówienia 200 EUR.

3.6. Zamówienie wiąże strony przez okres 30 dni, chyba że strony pisemnie wyraźnie określą inny termin. W ciągu 10 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia Sprzedający ma prawo odstąpić od jego realizacji bez prawa wystąpienia przez Kupującego z jakimikolwiek roszczeniami.

3.7. W przypadku złożenia zamówienia bez wcześniejszego wystosowania oferty  przez Sprzedającego, umowa sprzedaży uważa się za zawartą jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia lub rozpocznie jego realizację. Wówczas zamówienie traktuje się jako wiążą oferta zakupu.

3.8. Klient będący osobą fizyczną zawierającą na odległość umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy gwarantowanego przez ustawę o prawach konsumenta.

3.9. Zamówienie nie może być anulowane w całości ani częściowo podczas jego przyjęcia i realizacji bez wyraźniej zgody Sprzedającego. A już na pewno nie można anulować ani wycofać zamówienia gdy są to tak zwane zamówienia produkcyjne. W przypadku wyraźnej zgody, Sprzedającego zachowuje jednak prawo do obciążenia Klienta kosztami.

3.10. Wszelki dodatkowe lub uzupełniające żądania Klienta muszą być częścią pisemnego aneksu do zamówienia i muszą zostać ponownie potwierdzenie przez Sprzedającego.

3.11. Wszelkie porozumienia, ustalane ustnie i zmiany umów obowiązują  wyłącznie po ich pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedającego bądź w razie  przystąpienia przez Sprzedającego do realizacji zamówienia. W razie wystąpienia różnic pomiędzy zamówieniem a potwierdzeniem przez Sprzedającego wiążące dla stron jest potwierdzenie przez Sprzedającego.

4. Artykuł 4 – Odstąpienie

4.1. W przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy przez Kupującego lub z powodu modyfikacji zamówienia Kupujący jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z realizacją umowy, w tym zobowiązany jest pokryć koszty składowania materiałów, jego przygotowania i dostawy.

4.2. Sprzedający zastrzega sobie ponadto prawo żądania zapłaty odszkodowania od Kupującego na zasadach ogólnych.

5. Artykuł 5 – Ceny

5.1. Cena towaru ustalana jest na podstawie obowiązujących u Sprzedającego cenników chyba, że strony uzgodnią inną cenę. Cena nie obejmuje podatku VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanych i uzgodnionych cen w związku ze wzrostem kosztów nabycia, a także wzrostu opłat celnych, granicznych, kursów walut, cen wzrostów energii bądź innych nawet jeśli taka podwyżka nie była przewidziana. Opłaty pocztowe, spedycyjne, koszty opakowania mogą być włączone do kosztów transportu i inne dodatkowe wydatki zostaną doliczone do zamówień o wartości niższej niż 3 000 PLN netto, przy zamówieniach przewyższających kwotę  3 000 PLN netto w cenie ujęte są koszty dostawy towaru z magazynu Sprzedającego do miejsca wskazanego przez Kupującego.

5.2. Cenę sprzedaży stanowi, o ile nie ustalono inaczej, stawka wynikająca z obowiązującego w dniu potwierdzenia zamówienia cennika, która jednak może ulegać zmianom w zależności od zmian cen materiałów, surowców lub kosztów dostawców materiałów i surowców. Postanowienie to stosuje się także do zamówień obejmujących częściowe dostawy.

6. Artykuł 6 – Dostawa i zakres odpowiedzialność

6.1. Dostawy są realizowane zgodnie z zaakceptowanymi i potwierdzonymi zamówieniami, z zastrzeżeniem odchyleń ilościowych.

6.2. Informacje techniczne na temat użytkowania produktów są załączane do dostawy.

6.3. Terminy dostawy mają charakter informacyjny i ich niedotrzymanie nie daje prawa do odstąpienia od umowy albo naliczania kar, o ile zamówienie może być wykonanie w rozsądnym terminie.

6.4. Termin dostawy rozpoczyna swój bieg pod warunkiem przekazania Sprzedającemu wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

6.5. Termin dostawy ulega zawieszeniu przez każde opóźnienie w przekazaniu przez Klienta informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i usług powiązanych. Termin dostawy ulega także zawieszeniu w przypadku uchybienia przez Klienta jego obowiązkom, a zwłaszcza ustalonym terminom płatności.

6.6. W przypadku, gdy Klient korzysta z salda odroczonych płatności, Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkty lub wykonać usługi powiązane wyłącznie do wysokości przyznanego salda. Sprzedający może opóźnić dostawę do czasu, aż saldo Klienta będzie pozwalać na dostarczenie produktów i wykonie usług.

6.7. Produkty będą dostarczane na zasadach Incoterms® ICC 2020, określonych w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli nie wskazano Incoterms, sprzedaż uznaje się za prowadzoną na zasadzie EXW, miejsce dostawy wskazane przez Sprzedającego odpowiedzialnego za zorganizowanie dostawy. Zgodnie z Incoterms EXW, transport i ubezpieczenie produktów stanowią obowiązek Klienta, natomiast opakowanie stanowi obowiązek Sprzedającego, chyba że co innego ustalono. Przejście niebezpieczeństwa następuje w miejscu dostawy, w zastosowaniu wybranego Incoterms, a jeśli nie wybrano Incoterms – w chwili opuszczenia przez produkty zakładu Sprzedającego.

6.7. Jeżeli produkty są dostępne do odbioru przez Klienta, a ich odbiór opóźnia się z powodów niezależnych od Sprzedającego, produkty te będą przechowywane na koszt i ryzyko Klienta.

6.8. Terminy dostawy są umowne. Sprzedający ma prawo dostarczyć towar w partiach, które mogą być fakturowane na podstawie faktur częściowych.

6.9. Dostawa odbywa się z magazynu Sprzedającego. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z momentem załadowania towaru do danego środka transportu.

6.10. Jeżeli w przypadku dostawy partiami Kupujący nie odbierze danej partii, Sprzedający według uznania ma prawo do dostarczenia pozostałej partii towaru i wystawienia faktury lub do anulowania pozostałej części zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania za powstałą szkodę.

7. Artykuł 7 – Odbiór towarów i produktów

7.1. Klient obowiązany jest sprawdzić, przy odbiorze produktów od przewoźnika, zgodność dostarczonych produktów z zamówieniem, w szczególności ich ilość, jakość, wymiarów i masy w celu zachowania swych roszczeń przeciwko przewoźnikowi lub spedytorowi, zgodnie z Artykułem 76 ustawy prawo przewozowe. Wszelkie zastrzeżenia winny być zamieszczone w potwierdzeniu odbioru.

7.2. Jeżeli za transport odpowiada Sprzedawca, klient obowiązany jest przedstawić wszelkie niezbędne zastrzeżenia dotyczące dostarczonych produktów w celu zabezpieczenia roszeń Sprzedającego przeciwko przewoźnikowi lub spedytorowi, w szczególności winien przekazać te zastrzeżenia najpóźniej w 3 dniu po dostawie Sprzedającemu.

7.3. Klient nie może odmówić odbioru produktów, nawet w przypadku częściowej dostawy lub widocznego uszkodzenia.

7.4. Klient obowiązany jest przedstawić wszelkie dowody na zauważone nieprawidłowości lub wady. Ma on obowiązek zapewnić Sprzedającemu wszelką pomoc w celu umożliwienia stwierdzenia wad i nieprawidłowości oraz podjęcie środków zaradczych.

8. Artykuł 8 – Zwroty produktów i reklamacje

8.1. Zwrot produktów nie może nastąpić bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego.

8.2. Każdy zwrot wymaga dołączenia dokumentacji pozwalającej Sprzedającemu na określenie źródła i przyczyny zwrotu.

8.3. W przypadku uzasadnionego zwrotu, produkty zostaną odesłane zgodnie z Incoterms DDP (ICC2020) do miejsca dostawy.

8.4. W przypadku, gdy niezgodność produktu wynika z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego, Klient obowiązany jest złożyć nowe zamówienie na zasadach określonych w Artykule 3. Wszelkie koszty naprawy wynikające ze zwrotu produktów pokrywa Klient.

8.5. Zwroty towaru nie będą przyjmowane, chyba że w chwili zawarcia umowy Sprzedający wyrazi na to pisemną zgodę. W takim przypadku towar podlega zwrotowi w oryginalnym opakowaniu na ryzyko i koszt Kupującego.

8.6. Odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności ilości i właściwości towaru z zawartą umową obciąża Kupującego. Jeśli Kupujący nie złoży reklamacji niezwłocznie lub przynajmniej w terminie 5 dni od daty otrzymania towaru, ilości i właściwości wymienione w liście przewozowym, fakturze VAT lub dokumencie WZ albo w podobnym dokumencie zostaną uznane za zgodne z zawartą umową.

8.7. Kupujący jest odpowiedzialny za sprawdzenie jakości dostarczonego towaru. Wady ujawnione przy otrzymaniu dostawy powinny być natychmiast uwzględnione na liście przewozowym lub na podobnym dokumencie wraz z opisem powodów reklamacji.

8.8. Kupujący ma obowiązek pisemnie zgłosić reklamację towaru wraz ze wskazaniem wykrytych wad, w terminie 5 dni od momentu, w którym przy zachowaniu należytej staranności wady mogły zostać wykryte, jednakże nie później niż 30 dni od daty dostarczenia towaru.

8.9. Zareklamowany towar Kupujący zwraca na swój koszt i ryzyko do magazynu Sprzedającego w niezmienionej formie, tak by przyczyny, zakres i zasadność reklamacji mogły być zbadane.

8.10. Jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona w terminie albo jeżeli dostarczony towar został w całości lub częściowo przetworzony, reklamacja nie zostanie uznana i odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa. W razie wystąpienia wad towaru, które mogą zostać ujawnione dopiero w trakcie jego przetwarzania, strony dopuszczają możliwość rozpoznania reklamacji mimo przetworzenia towaru.

8.11. Reklamacje dotyczące fakturowania powinny być przedstawione w formie pisemnej i w ciągu 8 dni od daty doręczenia Kupującemu faktury VAT. W przeciwnym razie informacje podane na fakturze zostaną uznane za zgodne z umową.

9. Artykuł 9 – Zasady płatności

9.1. Faktury należy regulować Sprzedającemu wystawiającemu fakturę natychmiast po ich otrzymaniu, chyba że ustalono inaczej.

9.2. Nieuregulowanie jakiejkolwiek faktury w powyższym terminie upoważnia Sprzedającego do żądania zapłaty wszelkich należności od Klienta, nawet niewymagalnych.

9.3. Opóźnienie płatności daje prawo zadania od Klienta świadczenia wynikającego z transpozycji do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2011/7/EU.

9.4. W przypadku opóźnienia w płatności i obok dodatkowych świadczeń, Sprzedający rezerwuje sobie prawo wstrzymania wykonania i dostawy wszelkich realizowanych zamówień i żądania zwrotu przyznanych rabatów.

9.5. Uwagi do faktur muszą zostać przekazane Sprzedającemu w terminie 10 dni od daty otrzymania faktury, celem odniesienia się do tych uwag przed terminem płatności.

9.6. Sprzedający ma prawo uzależnić otwarcie konta Klienta, a nawet potwierdzenie zamówienia, od przekazania dokumentów prawnych, finansowych lub księgowych, a także, jeżeli dotyczy, również złożenia odpowiednich gwarancji.

9.6. W przypadku braku płatności, Sprzedający zachowuje sobie prawo żądania zwrotu produktów w stanie takim, jakim są, niezależne od jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, w szczególności odszkodowania za utratę wartości i koszty odzyskania tych produktów.

9.7. Płatności mogą być zaliczane w pierwszej kolejności na poczet najwcześniej wymagalnych wierzytelności, w tym odsetkowych. Wskazanie przez Kupującego, który z długów zaspokaja, nie jest dla Sprzedawcy wiążące. W przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego terminów płatności, Sprzedawca może żądać od Kupującego zapłaty odsetek umownych maksymalnych w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego zgodnie z tabelą stawek NBP za każdy dzień zwłoki z tytułu opóźnienia w zapłacie należności, na co nabywca wyraża zgodę. Podstawa prawna: (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC (Dz. U. z 1964., Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz naliczenia opłaty należnej (rekompensaty za koszty odzyskiwania należności) przysługującej w transakcjach handlowych. A jest to zgodne z Dz.U.2019.0.118 t.j. – Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Art. 10. Transakcje handlowe pk.1.

9.8. W przypadku braku płatności, Sprzedający w wykonaniu prawa, o którym mowa w punkcie 9.6., może wezwać Klienta do zwrotu produktów do zakładu Sprzedającego, z którego zastały nadane, na koszt i ryzyko Klienta. W przypadku niewykonania tego zobowiązania przez Klienta, Sprzedający może zwiększyć kwoty należne o zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 15% tych kwot, obok kosztów o odsetek w wysokości określonej w punkcie 9.7 od daty nadania wezwania do Klienta listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

9.9. Strony ustalaj, że zapłata następować będzie no podstawie faktury VAT w terminie wpisanym na każdej odrębnej fakturze. Płatność winna być dokonana w wyznaczonej przez Sprzedającego formie wskazanej w treści faktury VAT. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

9.10. Strony zgodnie postanawiają, że Sprzedający ma prawo zaliczyć dokonane przez Kupującego płatności, w pierwszej kolejności zaliczyć na poczet odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.

9.11. Potrącenia wzajemnych płatności lub odroczenie płatności dopuszczalne jest po udzieleniu pisemnej zgody przez Sprzedającego.

9.12. Jako zabezpieczenie zapłaty przez kupującego Sprzedający ma prawo domagać się zaliczek, gwarancji bankowych lub innych form zabezpieczenia. W razie odmowy udzielenia wymaganych przez Sprzedającego zabezpieczeń, Sprzedający ma prawo do wstrzymania dostawy do Kupującego.

9.13. W razie opóźnienia płatności Sprzedający naliczać będzie Umowne odsetki (sposób wyliczenia odsetek jest w punkcie 9.7.) z tego tytułu, bez dodatkowego wezwania. Ponadto Sprzedający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

10. Artykuł 10 – Odpowiedzialność i siła wyższa

10.1. Odpowiedzialność  Sprzedającego jest ograniczona do sumy netto wartości podanej na fakturze. Odpowiedzialność Sprzedającego wygasa w razie wykonania zobowiązań spoczywających na Sprzedającym z tytułu odpowiedzialności określonej w pkt VI OWSiD.

10.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie, jeżeli szkody te są spowodowane w szczególności:

a) błędami w projektach i rysunkach dostarczonych przez Kupującego na podstawie, których Sprzedający wyprodukował dany towar,

b) dalej idące roszczenia w tym odszkodowawcze, są wyłączone.

c) zwyczajowo przyjęte w handlu ubytki dotyczące wagi i koloru nie uprawniają do reklamacji.

d) zastosowaniem niewłaściwych materiałów lub części udostępnionych lub wskazanych przez Kupującego,

e) niewłaściwym wykonaniem prac przez osoby trzecie działające na rzecz Kupującego, włączając niewłaściwe pakowanie i transport,

f) używaniem i wykorzystaniem towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem,

g) uszkodzeniem lub utratą wartości w skutek nieodpowiedniego użytkowania dostarczonego towaru.

10.3. W razie zatwierdzenia przez Kupującego projektu Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za jakość towaru.

10.4. Strony oświadczają, te nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z  działania siły wyższej, takiej jak katastrofa, zamieszki, powódź, pożar, strajk, wojny, pandemie, brakami w dostawie energii elektrycznej, trudności transportowe, jak również innych zdarzeń losowych, których strony nie mogły przewidzieć i na które nie miały wpływu, lecz które utrudniają pełne lub częściowe wypełnianie zobowiązań wymienionych w niniejszej umowie i których nie da się uniknąć nawet w przypadku dołożenia maksymalnej staranności.

10.5. Siła wyższa uzasadnia opóźnienie w wykonaniu zobowiązania przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo rozwiązać umowę w całości lub w jej niezrealizowanej części. W takiej sytuacji Sprzedający nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Kupującego.

10.6. Jeżeli utrudnienia w wykonaniu umowy spowodowane silą wyższa trwają dłużej niż 6 miesięcy od daty przewidywanej dostawy, strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w terminie 30 dni w zakresie rozwiązania umowy w całości lub w części.

10.7. Strony wspólnie ustalają termin, w którym Sprzedający wymieni rzeczy na wolne od wag albo wady usunie w możliwie najkrótszy terminie.

11. Artykuł 11 – Własność intelektualna

11.1. Sprzedaż produktów nie stanowi udzielenia licencji na korzystanie ze znaku towarowego dla jakichkolwiek celów, w tym reklamowych.

11.2. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane ze sprzedawanymi produktami, w szczególności znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe, modele, prawa autorskie, know-how itd. należą wyłącznie do Sprzedającego i nie są udzielane Klientowi, chyba że postanowiono inaczej.

12. Artykuł 12 – Zastrzeżenie własności

12.1. Zgodnie z artykułem 589 i następnymi Kodeksu Cywilnego, Sprzedający zachowuje własność produktów aż do uiszczenia całej ich ceny, wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi. Za uiszczenie ceny uważa się chwilę otrzymania przez Sprzedającego należności.

12.2. Wydanie weksla, czeku lub jakiegokolwiek innego dokumentu powodującego powstanie obowiązku zapłaty nie stanowi uiszczenia ceny w rozumieniu tego artykułu.

12.3. Dla celów tego artykułu, płatności dokonywane przez Klienta zalicza się na najstarszą fakturę, niezależnie od ich wartości lub poczynionych zastrzeżeń.

12.4. Zastrzeżenie własności może być realizowane do wysokości pozostałych należności na produktach tego samego rodzaju i tej samej jakości przechowywanych przez Klienta lub w jego imieniu.

12.5. Zastrzeżenie własności może być także realizowane w przypadku połączenia produktu z innym towarem, pod warunkiem, że można je rozdzielić bez ich uszkodzenia.

12.6. W przypadku wstrzymania płatności, a także w przypadku całkowitej lub częściowej niewypłacalności Klienta, ma on obowiązek wstrzymać się od używania, przetwarzania, oddzielania, zastawiania i przekazywania jako zabezpieczenie produktów objętych zastrzeżeniem własności na korzyść Sprzedającego.

12.7. W przypadku odsprzedaży produktów przed uiszczeniem całej należności Sprzedającemu, Klient zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedającego, wskazać swych kontrahentów oraz dokonać przelewu wierzytelności o zapłatę całej ceny odsprzedaży jako gwarancję dla Sprzedającego, który będzie mógł dochodzić zapłaty bezpośrednio od tych kontrahentów.

12.8. Klient nie ma prawa zastawiać produktów ani przekazywać ich jako gwarancja aż do czasu uiszczenia całej ceny.

12.9. Klient ma obowiązek podjąć wszelkie kroki w celu oznaczenia produktów stanowiących własność Sprzedającego na swym terenie, aż do czasu uiszczenia całej ceny.

12.10. Klient zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o jakiejkolwiek przymusowej likwidacji, upadłości, zajęciu i jakimikolwiek innym środkom powziętym przez osobę trzecią na produktach, wobec których zastrzeżono własność, przed uiszczeniem całej ceny.

12.11. W przypadku otwarcia postępowania upadłościowego, sporządzić należy spis inwentarza produktów zgodnie z art. 69 Prawa Upadłościowego.

12.12. Klient zobowiązany jest ubezpieczyć produkty w celu pokrycia szkód, które mogą być wyrządzone na produktach lub przez produkty. Klient zobowiązuje się przenieść na Sprzedającego, na jego żądanie, prawa Klienta wynikające z umowy ubezpieczenia.

13. Artykuł 13 – Gwarancja

13.1. Odpowiedzialność Sprzedającego za każdą widoczną wadę produktów wygasa z chwilą przyjęcia produktów przez Klienta bez zastrzeżeń.

13.2. Sprzedający nie jest, co do zasady, producentem produktów, a zatem gwarancje przez niego udzielane nie mogą wykraczać poza warunki gwarancji udzielane przez jego dostawców. Sprzedający udzieli Klientowi te warunki na żądanie. Sprzedający gwarantuje czas życia produktu w wysokości co najmniej 2 miesięcy, niezależnie od warunków gwarancji jego dostawców.

13.3. Wszelkie wady, włączając ukryte, jak i błędy w wymiarze produktu, powodują jedynie powstanie roszczenia o wymianę produktu bez jakiegokolwiek odszkodowania. Wymienione produkty wysyłane są na zasadzie EXW (Incoterms ICC 2020), wysyłane z jednego z miejsc dostawy Sprzedającego.

13.4. Gwarancja jest wyłączona w przypadku normalnego zużycia lub nieprawidłowego użycia produktu. Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty, które były prawidłowo używane i utrzymywane przez Klienta.

13.5. Sprzedający nie jest zobowiązany do naprawy jakiejkolwiek szkody pośredniej, materialnej i niematerialnej, takiej jak utrata możliwości korzystania z produktów, strata operacyjna, strata produkcyjna, utrata klientów lub utracony zysk.

13.6. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

14. Artykuł 14 – Ochrona danych osobowych

14.1. Sprzedający przestrzega w przetwarzaniu danych osobowych przepisów Rozporządzenia nr. 2016/679 (RODO) z dnia 23 maja 2018 roku.

14.2. Dane zbierane przez Sprzedającego, jako administratora danych, przetwarzane są zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i transparentny. Zbierane dane są adekwatne, niezbędne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (dalej: „Cele Przetwarzania”).

14.3. Klient zostaje poinformowany, że mam prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie. Klient zgadza się na przekazania Sprzedającemu jego imienia, nazwiska (nazwy), adresu e-mail, adres(ów), numer(ów) telefonu, adresu IP i logów.

14.4. Sprzedający zbiera dane wyłącznie w następujących celach:

a). przeprowadzania działań związanych z zarządzaniem stosunkami umownymi z Klientem nadzorowaniem relacji biznesowej.

b). zarządzania żądaniami o prawo dostępu, sprostowań oraz sprzeciwami,

c). zarządzania niezaspokojonymi wierzytelnościami oraz postępowaniami sądowymi,

d). przeprowadzania prac utrzymaniowych i optymalizacyjnych na stronach internetowych w celu sprawdzenia lub poprawy jakości usług oraz optymalizacji działania i bezpieczeństwa stron.

14.3. Strony internetowe Sprzedającego mogą automatycznie zbierać informacje na cele statystyczne, a Klient ma możliwość zmiany preferencji lub wyłączenia obsługi ciasteczek (cookies).

14.4. Dane osobowe Klienta są przechowywane tak długo, jak wymaga tego relacja biznesowa i 3 następne lata po jej końcu, w bezpieczny sposób, zgodnie z aktualnymi technicznymi wymogami, w zgodzie z przepisami prawa.

14.5. Sprzedający zobowiązuje się do:

a). przetwarzania danych wyłącznie w powyższych Celach Przetwarzania,

b). przetwarzania danych w zgodzie z przepisami prawa europejskiego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz innymi przepisami prawa Unii Europejskiej jak i prawami Państw Członkowskich dotyczącymi ochrony danych osobowych,

c). informowania Klienta z wyprzedzeniem o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

d). zagwarantowania poufności przetwarzania danych osobowych,

e). zapewnienia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiążą się do zapewnienia wysokiego stopnia poufności lub że są objęte właściwym obowiązkiem prawnym zachowania poufności oraz że odbędą niezbędne szkolenie w przedmiocie ochrony danych osobowych,

f). wziąć pod uwagę, w odniesieniu do swych narzędzi, produktów, aplikacji lub usług, zasady ochrony danych osobowych,

g). wziąć pod uwagę wszelkie środki wymagane przez RODO, a także, ogólnej, wszelkie niezbędne czynności dla zachowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, do których ma dostęp,

h). zapewnić (a) środki ochrony fizycznej uniemożliwiające dostęp do danych osobowych osobom nieupoważnionym, (b) środki kontroli tożsamości i dostępu za pomocą systemu autoryzacji, jak i politykę haseł, (c) system zarządzania autoryzacją i (d) procesy i urządzenia umożliwiające sprawdzanie wszelkich czynności podjętych w systemie informacji, a także zapewniające ich podejmowanie w zgodzie z przepisami, oraz raportowanie tych czynności w przypadku incydentu dotyczącego danych osobowych.

14.6. Sprzedający nie będzie odpowiedzialny w jakikolwiek sposób za incydenty bezpieczeństwa związane z użyciem internetu, w szczególności w przypadku utraty, zmiany, zniszczenia, ujawnienia, lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych lub informacji klienta.

14.7. W zgodzie z właściwymi przepisami, Klient ma prawo do dostępu, sprostowania, Usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak i prawo do nie bycia przedmiotem decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu). Klient jest poinformowany, że prawo do przenoszenia danych dotyczy danych, które on sam zapewnił, jak i danych osobowych stworzonych przez jego aktywność, na podstawie jego zgody lub wykonania Warunków. By wykonać swe prawa, Klient może wysłać wiadomość e-mail na następujący adres: dpo@adepol.pl , załączając kopię dowodu tożsamości do swojego żądania.

14.8. W przypadku użycia podwykonawców lub partnerów, są oni obowiązania postępować zgodnie z powyższymi zobowiązaniami, zgodnie z instrukcjami Sprzedającego, jak i z obowiązkami wynikającymi z właściwych przepisów. W związku z tym, podwykonawca lub partner zapewnia te same wystarczające gwarancje implementacji niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, by zapewnić przetwarzanie zgodne z wymogami RODO.

14.9. Klient może zwrócić się do Polskiego Organu Nadzoru, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bezpośrednio na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Polska.

15. Artykuł 15 – Ograniczenia odpowiedzialności

15.1. Sprzedaż produktów przez Sprzedawcę nie konstytuuje jakiegokolwiek roszczenia o doradztwo, nadzór, kontrolę lub specjalne rekomendacje dotyczące adaptacji produktów do celów Klienta. Klient stwierdza, że został wystarczająco poinformowany poprzez treść instrukcji i informacji przekazanych mu i samodzielnie oceni, czy produkty są przydatne do jego celów poprzez testy przez ich użyciem.

15.2. W żadnym wypadku i niezależnie od przyczyny, a także niezależnie od natury podjętych czynności, włączając w to wykonywanie usług powiązanych lub jako skutek niedbalstwa, odpowiedzialność Sprzedającego nie może przenieść ceny sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia, które spowodowały szkodę, lub na których powstała szkoda.

16. Artykuł 16 – Zakończenie umowy

16.1. Niewykonanie przez Klienta jego obowiązków pomimo wezwania go do wykonania umowy przez Sprzedającego i bezskutecznego upływu 15 dni od dnia tego wezwania, opóźnienie w płatności, jakiegokolwiek zagrożenia dla wiarygodności Klienta, jak np. zajęcie jego mienia, może uzasadniać postawienie wszystkich wierzytelności Sprzedającego wobec Klienta w stan natychmiastowej wymagalności, wstrzymanie dostaw i wygaśnięcie wszystkich oczekujących zamówień poprzez wysłanie Klientowi listu poleconego za potwierdzeniem odbioru zawierającego to oświadczenie.

16.2. Klient jest odpowiedzialny za dodatkowe koszty powstałe w związku z odzyskiwaniem należnych kwot, nie wyłączając odszkodowań, których żądać może Sprzedający.

17. Artykuł 17 – Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

17.1. Sprzedający ma prawo do czasowego wstrzymania wykonania umowy lub prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i bez wcześniejszego upomnienia, w przypadku gdy Kupujący całkowicie lub znacznej części nie wywiązuje się z warunków umowy lub nie reguluje należności Sprzedającemu w ustalonym terminie, jak również w przypadku, gdy ma podstawę przypuszczać, że Kupujący nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy ze Sprzedającym. W razie rozwiązania umowy z powodów, o których wyżej mowa zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne.

17.2. Postanowienia zawarte w pkt. 1 dotyczą także przypadków konfiskaty mienia kupującego, utraty przez niego płynności finansowej, powstania stanu niewypłacalności, ogłoszenia upadłości Kupującego lub likwidacji jego firmy.

18. Artykuł 18 – Siła wyższa

18.1. W przypadku zajścia siły wyższej, Sprzedający powinien zaprzestać dostawy produktów, a wykonywanie umowy winno zostać zawieszone przez cały czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu dostawę produktów lub świadczenie usług powiązanych.

18.2. Siłą wyższą jest jakiekolwiek zdarzenie, które jest racjonalnie poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, takie jak wojny, zamieszki, powodzie, epidemie, pandemie, braki materiałów na runku, braki surowców na rynku, zaburzenie dostaw, strajki dotykające środków transportu, strajki w fabrykach lub magazynach, zaburzenia w transporcie z jakiegokolwiek powodu, poważne zmiany w przepisach wpływające na produkcję, dostawy lub dystrybucję produktów.

18.2. Gdy tylko siła wyższa ustąpi, umowa powinna ponownie być wykonywana przez pozostały okres i dla produktów jeszcze niedostarczonych.

18.3. W przypadku, gdy siła wyższa trwa ponad 3 miesiące, na żądanie każdej ze stron można odstąpić od sprzedaży bez ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych.

19. Artykuł 19 – Ograniczenia w sprzedaży

19. 1. Podwójny użytek. Klient zobowiązuje się przestrzegać European Trade Policy and Regulations on export and dual-use goods, dostępnych pod poniższym linkiem: https://policy.trade.ec.europa.eu/help-exporters-and-importers/exporting-dual-use-items_en .

19.2. Ograniczenia. Dla celów tego artykułu, termin „Sankcje” oznacza przepisy prawa, które obowiązują przymusowo w danym przypadku, odnoszące się do sankcji ekonomicznych lub finansowych lub embarga wprowadzonego, zarządzonego lub zastosowanego w jakimkolwiek czasie przez Władzę dysponującą takim prawem, w szczególności Rząd Państwa, Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub Stany Zjednoczone Ameryki.

19.3. Klient winien wykonać swe obowiązki wynikające z Warunków respektując Sankcje i regulacje dotyczące eksportu, reeksportu i kontroli wymiany handlowej, w szczególności prawo Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

19.4. Klient nie może sprzedawać, eksportować, reeksportować lub przenosić, bezpośrednio lub pośrednio, dóbr, oprogramowania lub technologii uzyskanych od Sprzedającego na postawie Warunków do jakiegokolwiek miejsca lub jakiejkolwiek osobie, jeżeli ta sprzedaż, eksport, reeksport, lub to przeniesienie byłoby sprzeczne z lub ograniczone przez Sankcje lub regulacje dotyczące eksportu, reeksportu lub kontroli wymiany handlowej, w szczególności z prawem Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.

19.5. Klient deklaruje i gwarantuje, że w dacie wejścia w życie umowy, żadne regulacje dotyczące eksportu lub obcej kontroli wymiany handlowej, a także żadna kontrola związana z Sankcjami nie stanowi przeszkody dla wykonania jego obowiązków wynikających z Warunków. W przypadku zmiany regulacji eksportu lub innych regulacji handlu, które mogłyby stanowić przeszkodę w wykonaniu jego obowiązków wynikających z Warunków, Klient poinformuje Sprzedającego o konsekwencjach takiej zmiany.

19.6. Jakiekolwiek naruszenie niniejszego artykułu stanowić będzie istotne naruszenie Warunków i umowy ze Sprzedającym.

19.7. Klient powinien zapewnić, że te obowiązki są narzucone jakiejkolwiek osobie, której produkty objęte Warunkami będą sprzedawane, eksportowane, reeksportowane lub na nią przenoszone tak, aby przestrzegała obowiązków wynikających z zastosowania Warunków i ta osoba przekaże Klientowi umowę użytkownika końcowego.

20. Artykuł 20 – Rozstrzyganie sporów

20.1. Wszelkie spory, niezależnie od ich natury, odnoszące się do produktów lub usług dodatkowych dostarczonych przez Sprzedającego, ostrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego, który sprzedał produkt, a prawo polskie będzie wyłącznie właściwe.

Firma Produkcyjno-Handlowo Usługowa „ADE-POL” Dariusz Bubień

 


Adepol - Taśmy samoprzylepne Kraków © 2017 - 2024 | WordPress template by grafox

F.P.H.U. "ADE-POL" Dariusz Bubień
siedziba: os. Kolorowe 18/1 A, 31-940 KRAKÓW | biuro: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW | magazyny: ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 KRAKÓW
Tel. +48 12 425-75-45 | Tel. +48 12 200-25-75 info linia | Gsm. 607 310 967

×
×
×